MIS - EDUCATION SKILLS

MIS - EDUCATION SKILL JOBS / CTY CP ĐÀO TẠO KĨ NĂNG NGHỀ NGHIỆP 


QUY CHẾ XÂY DỰNG CTY MIS - EDUCATION SKILL JOBS

Điều 0 : Slogan

Điều 00 : Giới thiệu

Điều 01 : Quy định về thời gian làm việc

Điều 02 : Trang phục & thương hiệu 

Điều 03 : Quy trình đăng kí học 

Điều 04 : Học phí, thu học phí

Điều 05 : Thời gian bảo lưu đăng kí học

Điều 06 : Quy trính kiểm tra & đánh giá trình độ học sinh

Điều 07 : Quy trình đăng kí thi & thi thử

Điều 08 : Thời gian bảo lưu điểm số 

Điều 09 : Quy định cấp Chứng chỉ

Điều 10 : Quy định về bằng, CC hợp tác quốc tế

Điều 11 : Quy chế cấp giấy xác nhận 

Điều 12 : Quy định thời gian học tập của học sinh


MIS - EDUCATION SKILL JOBS /