Nội quy booking travel

BLEO GROUPS /

BOOKING TRAVEL / VISA CILENT / QUY CHẾ 


1. Tiếp nhận tư vấn hồ sơ 

2. Cách ghi hồ sơ 

3. Phương thức thỏa thuận khách hàng

4. Kí hợp đồng khách hàng 

5. Xin lưu sao hồ sơ khách hàng

6. Xin xác nhận hội đồng luật di trú 

7. Nghiệp vụ bộ phận 

a. Visa clients

b. Du học 

c. Du lịch

d. Đầu tư 

e. Visa việc làm 


8. Đặt một chuyến đi cho khách hàng 

9. Quy tắc thu phí khách hàng

10. Quy tắc trả hồ sơ khách hàng

11. Cách thức hẹn hồ sơ khách hàng