Nội quy R & D

BLEO GROUPS /

NỘI QUI R & D  / NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG


00. Giới thiệu B - R & D 

01. Thời gian làm việc

02. Trang phục R & D

03. Nhiệm vụ R & D