Nội quy REF

BLEOGROUPS / REF / REAL ESTATE FUNDAMENTAL COMPANY


CTY QUỸ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN REF

 

Điều 01: Diễn giải

Bộ phận tài chính REF là viết tắt của bộ phận Real Estate of Finance – bộ phận tài chính bất động sản.

Bộ phận tài chính REF là một bộ phận hoạt động độc lập đối với công ty, nhưng vẫn được giám sát và chịu trách nhiệm trước BLEO GROUPS.

Điều 02: Ban Quản trị REF

Ban quản trị bộ phận REF bao gồm:

 1. Giám đốc điều hành CEO
 • Giám đốc điều hành là người ra quyết định và ký kết các hợp đồng đầu tư của REF.
 • Giám đốc điều hành có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm trước mọi hợp đồng mà mình đã ký hoặc hợp đồng được ký kết trong thời gian ủy quyền cho người khác ký.
 • Trong trường hợp Giám đốc điều hành vì lý do công việc (đi công tác,…) mà ủy quyền lại cho Giám đốc kinh doanh ký kết hợp đồng thì việc ủy quyền phải được thể hiện bằng văn bản.
 1. Giám đốc kinh doanh
 • Giám đốc kinh doanh là người đề xuất các dự án đầu tư, trình lên Giám đốc điều hành để thông qua.
 • Trong trường hợp Giám đốc kinh doanh nhận được ủy quyền từ Giám đốc điều hành, mọi hợp đồng trước khi được ký kết phải được sự đồng ý của Giám đốc điều hành. Giám đốc kinh doanh cùng với Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm với mỗi hợp đồng được ký kết trong thời gian ủy quyền.     
 1. Giám đốc nhân sự
 • Giám đốc nhân sự chịu trách nhiệm tìm kiếm nhân lực phục vụ cho quá trình phát triển dự án đầu tư.
 • Giám đốc nhân sự có quyền tham mưu cho Giám đốc điều hành và giúp đỡ hỗ trợ  Giám đốc kinh doanh xây dựng các dự án đầu tư, kinh doanh đạt hiệu quả.
 1. Giám đốc cho vay tài chính
 1. Trưởng các phòng ban
 2. Nhân viên thẩm định, cho vay thế chấp
 3. Partnerships

 

Điều 03: Nhiệm vụ của REF

 • REF nắm giữ phần vốn của công ty BLEO GROUPS và dùng nguồn vốn đó để đầu tư vào các danh mục đầu tư sinh lợi nhuận.
 • REF là bộ phận hoạt động độc lập nhưng vẫn chịu trách nhiệm trước công ty BLEO GROUPS.
 • REF không có lịch hoạt động cố định. REF chỉ hoạt động khi có chương trình, dự án đầu tư đang được thực hiện.

Điều 04: Phương thức phân bổ tài chính

 • Tài chính được bộ phận REF phân bổ vào các danh mục đầu tư.
 • Bộ phận REF xem xét, đánh giá gói đầu tư liên quan đến tài chính như trái phiếu, chứng khoán,…

Điều 05: Phương thức phân bổ vốn cơ bản

 • Tỉ lệ tổng vốn đầu tư tối đa của bộ phận REF không quá 60% tổng số vốn mà bộ phận REF nắm giữ.
 • Tỉ lệ phân chia % số vốn giữa các danh mục đầu tư phụ thuộc vào quyết định của Giám đốc điều hành và được quy định cụ thể theo quyết định của Ban Giám đốc. 

Điều 06: Quyền quyết định đầu tư vốn

Vốn của REF được chia làm 04 cấp:

 • Cấp 1: thuộc quyết định của Chủ tịch, người nắm giữ cổ phần lớn nhất.
 • Cấp 2: trực thuộc quyền biểu quyết cổ đồng toàn phần góp vốn như nhau.
 • Cấp 3: cho nhà đầu tư, có giá trị góp vốn từ 1% - 5%.
 • Cấp 4: thuộc các dạng lệnh huy động vốn linh động, chịu sự giám sát của Ban quản trị công ty.

Danh mục tín dụng phân cấp vốn:

 • Các gói đầu tư dưới 20.000 USDs gọi là tín dụng loại 4.
 • Từ 20.000 USDs trở lên thuộc cấp vốn loại 4.

Điều 07: Quyền phát hành vốn dưới dạng trái phiếu, quỹ thu nhỏ

Việc phát hành trái phiếu được tiến hành và tuân thủ theo Luật phát hành trái phiếu hiện hành của Việt Nam.

Điều 08: Các gói sản phẩm của REF

Các gói sản phẩm của REF bao gồm:

 1. Cho vay tài chính
 • Cầm cố và thế chấp để đổi lấy tiền mặt, loại trả định kỳ theo kỳ hạn.
 • Cầm cố thế chấp để đổi tiền mặt, loại trả theo tuần hoặc theo tháng.
 • Tiền mặt sinh phái, cầm cố trái phiếu, công trái.

(Tiền mặt sinh phái: là loại tiền dùng để trao đổi từ công trái trái phiếu sang tiền mặt và từ tiền mặt sang công trái trái phiếu)

 1. Đầu tư giáo dục

Diễn giải: Quỹ đầu tư dành cho giáo dục, giúp cho đầu tư giáo dục ngày một tốt hơn….

 • Quỹ giáo dục được chia làm 02 dạng:
 • Quỹ đầu tư ngắn hạn: 0-5 năm
 • Quỹ đầu tư dài hạn: 5-12 năm.
 • Dạng mục chính của Quỹ nhắm vào các đối tượng đầu tư, trung tâm đào tạo, viện nghiên cứu tư nhân, trường học tư nhân.
 • Gói đầu tư chính trị gia không vượt quá 200 USD, với thời hạn 5-12 năm
 • Gói đầu tư có thời hạn từ 1-5 năm dao động từ 0-150.000 USDs.
 1. Quỹ từ thiện

Diễn giải: Sự thành lập của quỹ dành cho mục đích hỗ trợ một phần hay nhiều phần cho các tổ chức thuộc khối giáo dục trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật hay học sinh, sinh viên mất khả năng thanh toán chi phí học tập. Ngoài ra nó còn được dành cho hoạt động tổ chức phát triển nghiên cứu trí tuệ sáng tạo mới.

 1. Phân chia REF
 1. Quỹ từ thiện giáo dục mở
 2. Quỹ từ thiện giáo dục đóng
 3. Quỹ phục vụ sáng tạo tri thức nhân loại
  1. Phạm vi hoạt động
  2. Khu vực Việt Nam
  3. Khu vực Đông Nam Á
  4. Cơ cấu vốn
 1. Vốn điều lệnh 200.000.000 USD
 2. Vốn pháp định 50.000.000 USD
 3. Có khả năng xoay vòng chi trả 100.000.000 USD

Điều 09: Các nguyên tắc giao dịch tài chính cơ bản

 

Điều 10: Phương thức thanh lý hợp đồng và hủy bỏ hợp đồng

 1. Thanh lý hợp đồng
 • Khi bộ phận REF cần phải thanh lý hợp đồng do có sự vi phạm từ đối tác, hợp đồng trước khi thanh lý cần có sự đồng ý của Giám đốc điều hành CEO, nhưng cần phải báo trước cho đối tác biết trước một thời gian hợp lý (ít nhất là 03 ngày). REF có quyền yêu cầu đối tác thanh toán và bồi thường thiệt hại (nếu có).
 • Trường hợp đối tác đơn phương muốn chấm dứt hợp đồng khi cho rằng bộ phận REF có hành vi vi phạm hợp đồng, phía đối tác phải thông báo cho bên bộ phận REF biết chậm nhất là 03 ngày trước khi chấm dứt thực hiện hợp đồng. Khi đó, mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
 1. Hủy bỏ hợp đồng

Trường hợp REF hoặc đối tác muốn hủy bỏ hợp đồng, bên này sẽ giải quyết yêu cầu của bên kia theo trình tự của công ty và quy định của pháp luật. Mọi chi phí phát sinh, sẽ phải chi trả toàn bộ.

Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) xảy ra khi thanh lý hoặc hủy bỏ hợp đồng, sẽ được giải quyết theo nguyên tắc thương lượng thỏa thuận. Nếu thương lượng thỏa thuận không đạt kết quả, sẽ được giải quyết tại Trung tâm trọng tài thương mại.

Mọi chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp sẽ do bên thua kiện chi trả toàn bộ.

Điều 11: Các nguyên tắc thiết lập đối tác

Diễn giải: Các nhân viên của REF cần phải hiểu sức mạnh của sức hút của tài chính. Tài chính là huyết mạch của các tổ chức, Chính Phủ, cá nhân cần thiết,. Bởi vì sức hút này, chúng ta xây dựng nguyên tắc thiết lập đối tác không nhằm mục đích ràng buộc, mà nhằm chia sẻ kinh nghiệm giao dịch cho hệ thống ổn định hơn nữa

Phân loại đối tác tài chính:

 • Đối tác trực tiếp
 • Đối tác cần đầu tư gián tiếp
 • Đối tác trung gian