Booking travel / Xin dịch vụ tối thiểu

BOOKING TRAVEL / 

Trước khi bắt đầu nộp hồ sơ , đương đơn hay Ứng cử viên cần lưu ý, việc nộp hồ sơ tại nước ngoài là tốn kém. Bao gồm các khoản phí học phí, chi tiêu và phí dịch vụ. Trong mục này Booking travel liệt kê các khoản phí dịch vụ của chúng tôi để các Ứng cử viên đọc và xem xét kĩ. Các khoản phí này gọi là chi phí tối thiểu và không thể hoàn lại trong mọi điều kiện. Các khoản phí này được Ứng cử viên tự nguyện đóng. Sau khi đọc xong mục này , xem như Ứng cử viên đã hiểu về chi phí tối thiểu cần phải thanh toán để phục vụ cho hồ sơ của Ứng cử viên, ứng cử viên hiểu rằng Chương trình Di trú sẽ rất tốn kém chi phí và không thể so sánh với phí trong nước. Booking travel sẽ không chịu bất cứ khiếu nại nào liên quan đến danh mục phí này. Bằng việc giải thích tại mục này các khoản phí được thống kê dưới đây là chi phí bắt buộc phải chi cho công việc. Các khoản phí này tính bằng đồng Cad, theo qui định của các cơ quan Quốc tế.


DANH MỤC PHÍ CHI TIÊU TỐI THIỂU

1. Phí tư vấn ban đầu / 25 usd

2. Phí dịch vụ phân tích hồ sơ / 250 usd

3. Phí điền & khai các form / 200 usd

4. Phí hướng dẫn dịch vụ Nhập tịch / 400 usd

5. Phí khám sức khỏe dự tính 150 - 220 USD

6. Phí dịch thuật, công chứng, hợp thức hóa tài liệu

7. Phí gửi bưu phẩm quốc tế , 50 usd

8. Phí bảo lưu hồ sơ, 25 usd

9. Phí Scan, photo tài liệu , 0.4 usd / bản màu

10. Phí dịch vụ , 35 usd / 01 giờ làm của chuyên gia di trú


Lưu ý : Booking travel chỉ thu các khoản phí mà nó thuộc về Booking travel, Các khoản phí khác sẽ do khách hàng tự thanh toán cho các cơ quan chức năng như, Lãnh sự, Biệnh viện ,Phòng tư pháp , Sở ngoại vụ, Cơ quan khác ...