Booking travel / Xin nhập tịch Hàn quốc

BOOKING TRAVEL / PHÍ DỊCH VỤ NHẬP TỊCH HÀN QUỐC


1. Phí tư vấn ban đầu / 25 usd

2. Phí dịch vụ phân tích hồ sơ / 250 usd

3. Phí điền & khai các form / 200 usd

4. Phí hướng dẫn dịch vụ Nhập tịch / 400 usd


Lưu ý : Booking travel chỉ thu các khoản phí mà nó thuộc về Booking travel, Các khoản phí khác sẽ do khách hàng tự thanh toán cho các cơ quan chức năng như, Lãnh sự, Biệnh viện ,Phòng tư pháp , Sở ngoại vụ, Cơ quan khác ...