Dịch vụ du học Châu âu

BOOKING TRAVEL / VISA (SCHENGEN)


1. Phí tư vấn ban đầu / 25 usd

2. Phí dịch vụ phân tích hồ sơ / 300 usd

3. Phí điền & khai form / 200 usd

4. Phí hướng dẫn dịch vụ Visa / 450 usd

5. Phí bảo trợ

6. Phí hỗ trợ ghi danh & thư mời 170 usd


Lưu ý : Booking travel chỉ thu các khoản phí mà nó thuộc về Booking travel, Các khoản phí khác sẽ do khách hàng tự thanh toán cho các cơ quan chức năng như, Lãnh sự, Biệnh viện ,Phòng tư pháp , Sở ngoại vụ, Cơ quan khác ...