Dịch vụ lịch Canada

BOOKING TRAVEL / VISA (SCHENGEN)


1. Phí tư vấn ban đầu / 25 usd

2. Phí dịch vụ phân tích hồ sơ / 250 usd

3. Phí điền & khai form / 150 usd

4. Phí hướng dẫn dịch vụ Visa / 450 usd

5. Phí hướng dẫn thanh toán khác 70 usd

6. Phí bảo trợ (tùy trường hợp)

7. Phí hỗ trợ ghi danh , 170 usd


Lưu ý : Booking travel chỉ thu các khoản phí mà nó thuộc về Booking travel, Các khoản phí khác sẽ do khách hàng tự thanh toán cho các cơ quan chức năng như, Lãnh sự, Biệnh viện ,Phòng tư pháp , Sở ngoại vụ, Cơ quan khác ...