Dịch vụ Visa Hôn nhân Hàn quốc

BOOKING TRAVEL / VISA / HÔN NHÂN HÀN QUỐC


1. Phí tư vấn ban đầu / 25 usd

2. Phí dịch vụ phân tích hồ sơ / 200 usd

3. Phí điền & khai form / 150 usd

4. Phí hướng dẫn dịch vụ Visa / 350 usd


Lưu ý : Booking travel chỉ thu các khoản phí mà nó thuộc về Booking travel, Các khoản phí khác sẽ do khách hàng tự thanh toán cho các cơ quan chức năng như, Lãnh sự, Biệnh viện ,Phòng tư pháp , Sở ngoại vụ, Cơ quan khác ...