MIS / Tiếng anh Ielts

MIS - EDUCATION SKILL JOBS


BẢNG HỌC PHÍ ANH VĂN IELTS GENERAL  / ONLINE 2019


1. Ielts General 

- Khóa từ 2.0 đến 3.5   / Học phí 1200 usd / Toàn khóa

- Từ 3.5 - 5.5 / Học phí 1300- 2500 usd /Toàn khóa


BẢNG HỌC PHÍ ANH VĂN IELTS / HỌC TRỰC TIẾP 2019

1. Ielts General 

- Khóa từ 2.0 đến 4.0   / Học phí 1400 usd / Toàn khóa

- Từ 4.0 - 5.5 / Học phí 1500 usd / Toàn khóa


CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN DÀNH CHO DI TRÚ QUỐC TẾ 2019 / IELTS GENERAL

1. Subclass A / Gói hạng A

- Từ 2.0 -3.5

- Từ 3.5 - 4.5

- Từ 4.5 - 5.5

- Từ 5.5 - 6.5 

- Từ 6.5 - 7.5


2. Subclass B / Gói hạng B

- Từ 2.0 -3.5

- Từ 3.5 - 4.5

- Từ 4.5 - 5.5

- Từ 5.5 - 6.5

- Từ 6.5 - 7.5


Thời gian học :  của Subclass A là 04 buổi 1 tuần / Subclass B là 03 buổi/tuần


Bleogroups