Tiếng anh Ielts

MIS - EDUCATION SKILL JOBS


BẢNG HỌC PHÍ ANH VĂN IELTS GENERAL  / ONLINE 2019

1. Ielts General 

- Khóa từ 2.0 đến 4.0   / Học phí 1200 usd / Toàn khóa

- Từ 4.0 - 5.5 / Học phí 1300 usd /Toàn khóa


BẢNG HỌC PHÍ ANH VĂN IELTS / HỌC TRỰC TIẾP 2019

1. Ielts General 

- Khóa từ 2.0 đến 4.0   / Học phí 1400 usd / Toàn khóa

- Từ 4.0 - 5.5 / Học phí 1500 usd / Toàn khóa


CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN DÀNH CHO DI TRÚ QUỐC TẾ 2019 / IELTS GENERAL